اصطلاحات در دستگاه های گنج یاب
اصطلاحات در دستگاه های گنج یاب
4 تیر 1396
تله تیر پرتاپی که با باز بازشدن درب عمل می کند
تله تیر پرتاپی که با باز بازشدن درب عمل می کند
5 تیر 1396