بت خانواده در گنجیابی و دفینه یابی
معنی و مفهوم نشان «بت خانواده» در دفینه یابی
18 مرداد 1395
نشان آهو یا گوزن یا غزال
معنی و مفهوم نشان «آهو، گوزن، غزال» در گنجیابی و دفینه یابی
2 شهریور 1395