گور دخمه ای گور دخمه ها و موقعیت استراتژیک آنها
گور دخمه ها و موقعیت استراتژیکی آنها
27 اسفند 1395
قدیمی ترین هرم کره زمین اهرام مصر اهرام قزاقستان
قدیمی ترین هرم کره زمین | کشف هرمی در قزاقستان
2 فروردین 1396