مجسمه ی خدایان آشوری
مجسمه ی خدایان آشوری و بابلی کشف شده در مریخ
16 شهریور 1395
چوپان و گوسفندانش
معنی و مفهوم نشان چوپان و گوسفندانش در دفینه یابی
17 شهریور 1395