۸ کشف عجیب باستانی در سال ۲۰۱۶
8 کشف باستان‌ شناسی عجیب دنیا در سال ۲۰۱۶
9 اردیبهشت 1396
معنی و مفهوم دوشاخه سنگ
معنی و مفهوم دوشاخه سنگ در دفینه یابی
12 اردیبهشت 1396