مفهوم “نشان پای سگ” دردفینه یابی و گنجیابی
مفهوم “نشان پای سگ” دردفینه یابی و گنجیابی
12 شهریور 1395
مومیایی ۲۰۰ ساله ای که زنده است ( راهب مومیایی)
مومیایی 200 ساله ای که زنده است ( راهب مومیایی)
16 شهریور 1395