نماد آهو و گوزن در گنجیابی
نماد آهو و گوزن در گنج یابی (نظریات باستان شناسی)
12 شهریور 1395
تندیس عقاب
تندیس عقاب یا نشان عقاب و رمز گشایی آن در گنج یابی
12 شهریور 1395