فلزیاب AVCI XM-1 ساخت ماکرو ترکیه
فلزیاب AVCI XM-1 ساخت ماکرو ترکیه
20 شهریور 1396
دستگاه فلزیاب ژئوتک ترکیه
دستگاه فلزیاب ژئوتک ترکیه
22 شهریور 1396