ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﻫﻨﺮ ﺻﺨﺮﻩ ﺍی ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﻫﻨﺮ ﺻﺨﺮﻩ ﺍی ﭼﻴﺴﺖ؟
25 مهر 1396
منطبق نمودن منطقه مورد کاوش با نسخه
منطبق نمودن منطقه مورد کاوش با نسخه
27 مهر 1396