کانال آب در گنجیابی
مفهوم نشان کانال آب در دفینه یابی
5 شهریور 1395
رد پای برهنه در گنجیابی
مفهوم و نشان رد پای برهنه در گنجیابی و دفینه یابی
6 شهریور 1395