سنگ حکاکی شده به صورت چهارخانه در گنجیابی
مفهوم نشانه سنگ حکاکی شده به شکل جدول چهار خانه در گنج یابی
3 مرداد 1395
نشان قلب در گنجیابی
نشان قلب در دفینه یابی و گنجیابی
4 مرداد 1395