تندیس عقاب
تندیس عقاب یا نشان عقاب و رمز گشایی آن در گنج یابی
12 شهریور 1395
نشان طاووس در گنج یابی
مفهوم و مفهوم نشان طاووس در گنجیابی اثار باستانی
12 شهریور 1395