نشان آهو یا گوزن یا غزال
معنی و مفهوم نشان «آهو، گوزن، غزال» در گنجیابی و دفینه یابی
2 شهریور 1395
کانال آب در گنجیابی
مفهوم نشان کانال آب در دفینه یابی
5 شهریور 1395