سنگ ابلق در دفینه یابی و گنجیابی
معنی نشان سنگ ابلق در دفینه یابی
5 اردیبهشت 1396
۸ کشف عجیب باستانی در سال ۲۰۱۶
8 کشف باستان‌ شناسی عجیب دنیا در سال ۲۰۱۶
9 اردیبهشت 1396