نشان چارق یا کفش در دفینه یابی
نشان چارق یا کفش و مفهوم آن در گنجیابی
2 شهریور 1395
نشان عقرب د ر گنجیابی
نشان عقرب و مفهوم آن در گنجیابی و دفینه یابی
6 شهریور 1395