گنج بزرگ هخامنشی
گنج بزرگ یافت نشده ایرانیان کجاست ؟ (داریوش سوم هخامنشی)
12 شهریور 1395
نماد جوغن در دفینه یابی
نماد جوغن در دفینه یابی (جوغان و حکاکی های گود و گرد)
12 شهریور 1395