نحوه تشخیص دادن جوغن (سنگ کاسه)  ارزشمند و بی ارزش
نحوه تشخیص دادن جوغن (سنگ کاسه)  ارزشمند و بی ارزش
9 آبان 1396
فلزیاب ALPHA SX 8000
21 مرداد 1398