بازنگری بر کتیبه اشکانی سرپل ذهاب: گودرز گیو یا گودرز اردوان | ادبیات کتیبه ای
ادبیات کتیبه ای
4 آبان 1399
گنج یاب LORENZ Z2
فلزیاب LORENZ Z2 | ساخت آلمان
21 اسفند 1401