در این دسته دستگاه های زمین شناسی ساخت آمریکا قرار می گیرد